Informace zákazníkům

 

Bezpečnostní upozornění k některým modelům myček nádobí


Náš dodavatel, evropský výrobce myček nádobí, nás informoval, že u některých modelů myček nádobí značky Gorenje vyrobených v letech 2003 a 2005 může dojít k přehřátí elektrické součástky, což by mohlo ve velmi ojedinělých případech vést k požáru.

Abychom zaručili nejvyšší stupeň bezpečnosti pro naše zákazníky, rozhodli jsme se podniknout dobrovolné bezpečnostní opatření.

Proto Vás žádáme, abyste si laskavě zkontrolovali označení modelu (model ID) a výrobní číslo (serial number) své myčky nádobí. 

Tyto údaje naleznete na typovém štítku.

 

Toto bezpečnostní upozornění a výzva se týká myček nádobí s následujícím označením modelu:

GI53230W          GI63330W           GSI782
GI63330A           GSI5430AL          GI53230B
GI63330B           GSI6530A            GI53230E
GI63330E           GSI6530E            GI53230S
GI63330S           GSI6530W 

Výrobní čísla dotčených myček nádobí začínají číslicí 3, 4 nebo 5.

Pokud označení modelu a výrobní číslo Vaší myčky nádobí odpovídají výše uvedeným údajům, zatelefonujte od pondělí do pátku v době od 8 do 16 do servisního centra Gorenje na číslo 800 105 505  

Kromě označení modelu a výrobního čísla uveďte při hovoru s naším operátorem údaj index ID, který rovněž naleznete na typovém štítku přístroje.

Opravu dotčených myček nádobí provedeme zdarma.

Jako bezpečnostní opatření doporučujeme, abyste až do příjezdu našeho servisního technika nenechávali dotčené myčky nádobí během provozu bez dozoru.


Autorský zákon


Právní prohlášení:

1. Internetová stránka www.gorenje.cz slouží k prezentaci společnosti GORENJE spol. s r.o., která je jejich provozovatelem. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.gorenje.cz osobami, které se k nim připojují ("uživatelé"). Tyto podmínky mohou být provozovatelem kdykoli jednostranně změněny.

2. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Všechna autorská a průmyslová práva provozovatele, GORENJE spol. s r.o., a dalších subjektů k materiálům publikovaným na těchto stránkách jsou vyhrazena. Obsah internetové stránky www.gorenje.cz je tedy duševním vlastnictvím jejího vlastníka, společnosti GORENJE spol. s r.o. a / nebo jeho dodavatelů.

3. Fyzické osoby mohou vytvářet kopie materiálů publikovaných na těchto stránkách a vytvářet tištěné kopie pouze pro osobní potřebu a za předpokladu, že nebudou pozměněny. Vytváření zrcadlových kopií těchto stránek je zakázáno. Rovněž je zakázáno materiály publikované na těchto stránkách kopírovat, distribuovat, vysílat, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět, reprodukovat, upravovat, překládat, resp. měnit jejich formát.

4. Názvy konkrétních společností a produktů zde uvedených mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Všechny zde výslovně neuvedené práva jsou stejně vyhrazena.

5. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek. Porušení tohoto zákazu může být sankcionováno podle platných právních i trestněprávních předpisů.

6. Informace zveřejněné na stránkách mohou obsahovat nepřesnosti. Provozovatel opravňuje jiné provozovatele jiných serverů k vytváření odkazů na tyto stránky, přičemž u těchto odkazů nesmějí být uváděny žádné nepravdivé a zavádějící informace o provozovateli, nebo prodejních střediscích, ani žádné informace, které by vytvářely mylný dojem o jejich produktech a službách.

7. Provozovatel je oprávněn kdykoli a jakkoli stránky měnit. Všechny webové stránky nebo služby v rámci www.gorenje.cz nemusí být pokaždé dostupné a společnost GORENJE spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo chybějící informace na stránkách.

 

GORENJE spol. s r.o.


Zpětný odběr


S případnými dotazy ohledně zpětného odběru elektrospotřebičů, se prosím obracejte na:

Elektrowin a.s.

Adresa: Michelská 60/300, 140 00 Praha 4 
Tel.: 241 091 833, pí.Zubalová  
Fax: 241 091 834  
E-mail: elektrowin@centrum.cz
Web-page:https://www.elektrowin.cz/


Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů


V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz