Všeobecné obchodní podmínky společnosti Gorenje spol. s.r.o.

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Gorenje spol. s.r.o., IČ 40612244, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) či smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí fyzická osoba-Spotřebitel, která žádá o uzavření smlouvy s prodávajícím. Je-li v těchto obchodních podmínkách užit pojem „smlouva“, rozumí se tím buď kupní smlouva, nebo smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím. Zbožím se pro účely použití těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí také služby poskytované prodávajícím, není-li výslovně uvedeno jinak. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese htttp://cz.gorenje.com (dále jen „webová stránka“).

Vysvětlení pojmů

Prodávajícím je společnost Gorenje spol. s r.o., IČ 40612244, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, zapsaném v Obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2627
Kupujícím je koncový spotřebitel.
Spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého profesního výkonu uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jiným způsobem jedná. 
 
Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě nebo ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Tyto VOP platí pouze pro Spotřebitele, nikoli pro Podnikatele. Uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Podnikatelem není u objednávek v celkové výši nad 10 000 Kč možný. 
Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 

 

 

 

Vytvoření objednávky a uzavření smlouvy

Základní informace 

Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Na webové stránce jsou obsaženy informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží (dále jen „cena zboží“) jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a recyklačního poplatku. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Ceny zboží bez nákladů na balení a dodání zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
Smlouva a smluvní vztah vzniká v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Zpětně vygenerovaným elektronickým potvrzením na uvedenou e-mailovou adresu kupujícím, prodávající potvrdí přijetí objednávky. Na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Po vstupu na Webové stránky může Kupující ze svého uživatelského rozhraní volně provádět operace související s objednáváním zboží. Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
 
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Postup objednávání
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží
 • způsobu úhrady ceny zboží
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • bližších podmínkách pro dodávku zboží
 • celková cena zboží, která zahrnuje cenu zboží včetně nákladů na balení a dodání zboží (dále jen „celková cena zboží“)
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kliknutím na tlačítko „koupit“ odešle kupující prodávajícímu objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tento stav Kupujícímu potvrdí elektronickou formou, a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručeným potvrzením o přijetí objednávky (souhlas s přijetím), které je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na jeho e-mail. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 

Cenové a platební podmínky

Všechny informace a data včetně cen prezentovaná aktuálně na e-shopu jsou platná pro dobu, kdy jsou Prodávajícím na e-shopu nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Konečná kupní cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného a balného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad na základě Smlouvy slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

Celkovou cenu zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • na dobírku (hotově nebo platební kartou) v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně platební kartou přes Platební bránu 3D Secure GP webpay.
 • Skip pay odložená platba -  odložení platby na 30 až 50 dní až do výše 50 000 Kč.

  Více o odložené platbě Skip Pay zde > 

 • Skip Pay nákup na třetinu - první třetina objednávky je splatná hned při dokončení objednávky běžnou platební kartou. Další dvě třetiny se automaticky strhnou z platební karty zákazníka v nadcházejících 30 a 60 dní, nebo může být zbývající částka kdykoliv předčasně zdarma doplacena. Pro objednávky ve výši 3 - 60 000 Kč. 
  Více o platbě na třetinu Skip Pay 
  zde >

Využitím služby Skip Pay souhlasíte s obchodními podmínkami. Více o zpracování osobních údajů zde.

V případě platby na dobírku je celková cena zboží splatná při převzetí zboží. 

V případě bezhotovostní platby je celková cena zboží splatná ihned jinak nedojde k vytvoření objednávky a uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit celkovou cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že kupující nezaplatí celkovou cenu zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, o odstoupení od smlouvy prodávající písemně informuje kupujícího. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy bylo zjištěno Prodávajícím, že není schopen zboží dodat. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení, kdy je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celkové ceny zboží ještě před odesláním zboží kupujícímu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu). Podle zákona 112/2006 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku nejpozději při uskutečnění evidované tržby a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celkové ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje povinnost uhradit recyklační poplatek. Tuto povinnost splní Kupující spolu s uhrazením kupní ceny Prodávajícímu. Recyklační poplatek je obsažen v ceně výrobku. 

Dodací lhůta a podmínky dodání

Dostupnost zboží je uvedena v datových podrobnostech na portálu internetového obchodu vždy u prezentovaného zboží. Dodací lhůta začíná běžet u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Za splnění dodání zboží se považuje okamžik, předání tohoto zboží Kupujícímu Prodávajícím a tímto krokem přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Odmítne-li kupující převzít zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu skladného. Pokud si kupující nevyzvedne zboží, které se nepodařilo kupujícímu doručit, do 3 měsíců ode dne, kdy byl vyzván k převzetí zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného, popř. je prodávající oprávněn tuto věc na náklady kupujícího zlikvidovat či odstranit. 
Před převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv viditelných závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat protokol o poškození. Prodávající akceptuje dodací podmínky, uvedené při výběru dopravy v nákupním košíku.
Pokud při doručení zásilky tato vykazuje zjevné poškození, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Za zjevné poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky. Pokud zásilka vykazuje skryté poškození, je příjemce povinen tuto skutečnost oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky. Reklamaci na poškozené zboží je možné uplatnit na adrese returns@gorenje.cz.
Součástí dodávky není zahrnuta služba výnosu do domu, instalace, ani zprovoznění zakoupeného zboží (pakliže není tato instalace zakoupena jako služba k produktu či v rámci speciální marketingové akce). Zásilka je vždy standardně doručena za první uzamykatelné dveře.
 

Reklamační řád

Reklamačním řádem je stanoven postup, resp. řešení reklamace – vzniklé závady, nedostatku u výrobku pro kupujícího. Ze zákona uplatňuje kupující nárok na řešení reklamace u prodávajícího. Kupující může využít k nahlášení reklamace internetový formulář pod odkazem https://cz.gorenje.com/my-account/service-repair/. Případně může nahlásit reklamaci prostřednictvím elektronické pošty na adrese servis@gorenje.cz nebo na bezplatnou linku 800 105 505.
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:
 
v případě vady odstranitelné:
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 
v případě vady neodstranitelné:
a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od Smlouvy
 
v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:
 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof
Další podrobnosti jsou upraveny na internetových stránkách prodávajícího pod odkazem https://cz.gorenje.com/podpora/zakaznicky-servis. 
 

Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, která byla upravena podle přání kupujícího, od smlouvy o dodávce zboží - věci, která podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb (platí také pro balíček poskytování služeb a dodání zboží), se má za to, že kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající započal plnit své závazky vyplývající z této smlouvy již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že po úplném splnění závazku prodávajícím ztrácí právo odstoupit od smlouvy. Bylo-li ze smlouvy o poskytování služeb plněno prodávajícím částečně před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Nejedná-li se o shora uvedený případ či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží či poskytnutí služeb, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží či poskytnutí služeb. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Vyplněný formulář k Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty eshop@gorenje.cz. V případě odstoupení od smlouvy dle shora uvedených podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté finanční prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující je povinen vrátit zboží zkompletované, nepoužité, bez známek poškození a s původní originální výbavou. V případě shora uvedeného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající finanční prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů ode dne obdržení a po kontrole vráceného zboží od kupujícího popř. ode dne, kdy kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal nebo ode dne, v němž prodávající začal s plněním smlouvy o poskytování služeb; Pro tento účel kupující souhlasí s tím, aby přijaté finanční prostředky byly kupujícímu vráceny prostřednictvím bezhotovostní platby. Kupující sdělí prodávajícímu při odstoupení od smlouvy číslo svého bankovního účtu pro vrácení finančních prostředků.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení celkové ceny zboží.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu celkovou cenu zboží bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,
 
 • služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou.
 
Shora uvedené ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny/sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo e-mailem, není-li v Reklamačním řádu uvedeno jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží či kupující oznámil vady u poskytovaných služeb.
Prodávající se zavazuje zajistit Kupujícímu servis v záruční době, nejméně v délce trvání 24 měsíců.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.
 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mediátorem případných mimosoudních řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (http://www.coi.cz).

Přechod vlastnického práva ke zboží

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem zaplacení celkové ceny zboží v plné výši. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází jeho převzetím. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Způsob zpracování osobních údajů kupujícího je uveden pod odkazem https://cz.gorenje.com/prohlaseni-soukromi , který obsahuje mimo jiné informace v rozsahu požadovaném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (známé jako Nařízení GDPR).
 
Ke zpracování osobních údajů kupujícího dochází zpravidla za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, za účelem plnění právní povinnosti prodávajícího a z důvodu oprávněných zájmů prodávajícího, které jsou odůvodněny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.
 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn mu zasílat oznámení, obchodní sdělení se shodným zbožím, které si od prodávajícího zakoupil. Způsob zpracování osobních údajů kupujícího pro účely zasílání informací je uveden pod odkazem https://cz.asko.com/prohlaseni-osobni-udaje 
 
Kupující bere na vědomí zpracování nezbytných cookies na jeho počítač při realizaci nákupu. 
 
 

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a zejména občanským zákoníkem. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

 
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
 
VOP mohou být prodávajícím kdykoliv změněny. Tyto změny však musí být vždy provedeny písemnou formou. Původní VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti nových VOP.
 
Přílohu všeobecných obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2021 a jsou umístěny na internetových stránkách prodávajícího pod odkazem https://cz.gorenje.com/obchodni-podminky-spolecnosti